In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2003

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
Moerdijk concentreert bedrijvigheid

In de loop der jaren is de gedachte over de ideale locatie van industrieterreinen veranderd. De huidige ontwikkeling is dat de industrie geconcentreerd moet worden en bedrijven met een zware milieuklasse zo ver mogelijk van woonwijken gelokaliseerd moeten zijn. De gemeente Moerdijk heeft ambitieuze doelstellingen geformuleerd en is momenteel bezig met de uitvoering daarvan.


Bedrijvencontactfunctionaris Maarten Mulder en André Ringerwöle op het te ontwikkelen terrein.

In 1999 werd voor de gemeente Moerdijk een structuurvisie geschreven. Dit toekomstplaatje vertelde dat het oostelijke gedeelte van de gemeente Moerdijk in aanmerking kwam voor verstedelijking, terwijl de westelijke kant open moest blijven. De toekomstige ontwikkeling van het bovenregionale industrieterrein Moerdijkse Hoek werd in eerste instantie door de gemeenteraad geaccepteerd, maar dat zou later veranderen. Moerdijk is ondertussen namelijk tegen Moerdijkse Hoek. "Wat doe je dan met een structuurvisie waarin die ontwikkeling is meegenomen? Er is een herijking gekomen van de bestaande structuurvisie en de belangrijkste conclusie is dat men kiest voor een tweetal concentraties van bedrijvigheid in de gemeente" zegt André Ringerwöle. Gezien de omvang van de gemeente is gekozen voor een concentratie aan de westzijde, in aansluiting op het terrein Dintelmond, en een concentratie aan de oostzijde in de kern Zevenbergen. Moerdijkse Hoek komt in deze plannen niet meer voor.

Herstructurering
"In samenwerking met Apron Development BV wordt de beoogde concentratie van bedrijvigheid aan de oostzijde op dit moment stap voor stap vormgegeven", vertelt Ringerwöle. De samenwerking met Apron is vastgelegd in een intentieverklaring. De samenwerking heeft inmiddels geleid tot de opstelling en vaststelling van een ontwikkelingsvisie van de noordzijde van de kern Zevenbergen, met daarin de bedrijventerreinen Schansdijk en De Koekoek. Ook is een start gemaakt met een herontwikkeling van een deel van dit gebied, namelijk het voormalig Suiker Unie terrein. De ontwikkelingsvisie is pas geleden door de gemeenteraad vastgesteld met de voorwaarde dat we de plannen met Apron nader uitwerken," zegt Ringerwöle. De visie gaat uit van een rondweg om de kern Zevenbergen. Basis hiervoor is een verrichte studie naar de gewenste wegenstructuur rondom Zevenbergen. "De kern Zevenbergen wordt nu in hoofdzaak ontsloten door twee provinciale wegen. Echter, deze wegen worden via de kern Zevenbergen met elkaar verbonden. Dit leidt tot heel wat overlast. Besloten is dan ook om de twee provinciale wegen rechtstreeks met elkaar te verbinden door middel van de aanleg van de oostrand. Verkeer met een andere bestemming dan Zevenbergen hoeft dan niet meer door de kern te rijden. Met name de Prins Hendrikstraat zal daarmee worden ontlast", aldus Ringerwöle. Het totale ontwikkelingsgebied telt 95 hectare waarvan 35 hectare in aanmerking komen voor herstructurering. Er moet echter nog veel worden onderzocht. "Op dit moment zijn we nog bezig de fasering van het project te bepalen. Om te kunnen herstructureren, moet je eerst verplaatsen. Zo is er bijvoorbeeld in het ontwikkelingsgebied een aantal milieuhinderlijke bedrijven gevestigd, waarvan verplaatsing op basis van de huidige inzichten meer dan wenselijk is. Deze bedrijven wil je graag met een ruime cirkel vanaf woonwijken lokaliseren. Je moet ze dan natuurlijk wel een alternatieve plaats kunnen aanbieden. Gevolg van verplaatsing is dat je tegen de bestaande kern een grensgebied krijgt waar wij vervolgens een combinatie van wonen en werken heel goed vinden passen," vertelt André Ringerwöle.

Infrastructuur al aangelegd
Met de herontwikkeling van het voormalige Suiker Unieterrein wordt een eerste stap gezet naar de beoogde concentratie van bedrijvigheid in de kern Zevenbergen. Basis voor het bestemmingsplan van dit terrein is een beeldkwaliteitsplan. "Probleem is echter dat de bestemmingsplanprocedure meer tijd in beslag neemt dan van tevoren was ingeschat. Wij hebben vertrouwen in een goede afloop, zodat onze bedrijven hun uitbreidingsplannen spoedig kunnen realiseren. In Apron hebben wij daarbij een professionele partner. Het terrein is zo klaargemaakt dat de ontwikkeling snel te hervatten is. De infrastructuur is al aangelegd," besluit Ringerwöle het verhaal over de aanstaande ontwikkelingen in de gemeente Moerdijk.


...informeert
Toneel ter verhoging van het kwaliteitsbewustzijn

...start
"We bedenken handelingen voor de machines"

...vestigt
Vrees voor Outlet Center West-Brabant ongegrond?

...onderzoekt
Onderzoek bevestigt West-Brabants tekort aan bedrijventerreinen

...leert
Leren van elkaar

...netwerkt
Netwerkdag in Roosendaal met als toegift: Robert Maaskant

...onderneemt
Hogeschool wil lage drempel voor ondernemers

...rijdt
Zakelijk onderweg

...ontwikkelt
Juniorkamer Breda biedt diepgang

...vervangt
Trots op zijn gemeente Moerdijk

...waardeert
Actief meedenken in oplossingen

...onderscheidt
Randvoorwaarden voor toerisme scheppen

...concentreert
Moerdijk concentreert bedrijvigheid

...praat mee
Ondernemers willen aan voorkant van beleid meepraten

...overtuigt
Bedrijven overtuigen van nut brandvoorzieningen

...verenigt
Goede communicatie als doelstelling

...puzzelt
Puzzelen met de winkelpanden in centrum Zevenbergen

...serveert
Breda Culinair wordt bijzonder dit jaar

...bruist
Rotary Hulst bruist van energie

...behoudt
Nieuwbouw behoudt de beste kansen

...huisvest
Leegstaande kantoorruimte in grote steden valt mee

...spreekt
In 't kort