In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2005

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda

Bedrijven
PriceWaterhouseCoopers
ING Bank
PricewaterhouseCoopers
Het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek

PricewaterhouseCoopers verzorgt in 'de Ondernemer' een fiscale vragenrubriek. PricewaterhouseCoopers is een wereldwijd toonaangevende organisatie op onder meer het gebied van accountancy en belastingadvies. De vestigingen in Bergen op Zoom en Breda dragen zorg voor de inhoud van deze maandelijkse rubriek. Mr. Rick Mijnsbergen en Mr. Marco Vermeulen zullen uw vragen persoonlijk beantwoorden. Vragen kunt u richten aan: 'de Ondernemer', Postbus 3805, 4800 DV Breda. Voor actueel belastingnieuws: www.belasting.nl


Mr. Rick Mijnsbergen, PricewaterhouseCoopers N.V.

Tellen uren besteed aan opleiding mee voor het urencriterium?
In de fiscale wetgeving is de zogenaamde zelfstandigenaftrek opgenomen. Wat houdt de zelfstandigenaftrek in? Als ondernemer heeft men onder de voorwaarden recht op een aftrek van de winst van een bedrag dat wettelijk is vastgesteld. Dit bedrag wordt lager naar mate de winst stijgt. De achtergrond van de zelfstandigenaftrek ligt in de politieke sfeer. De bedoeling is belastingverlichting voor zelfstandigen met een bescheiden winst. Niet alle winst kan namelijk gebruikt worden om te consumeren, er zal ook geïnvesteerd en gereserveerd dienen te worden. Het is dan ook niet wenselijk alle winst naar het progressieve tarief van box 1 te belasten. Op deze manier probeert de wetgever de ondernemers een beetje tegemoet te komen.

De belastingplichtige komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek indien hij een ondernemer is die de leeftijd van 65 jaren nog niet heeft bereikt en daarnaast voldoet aan het urencriterium.

Het urencriterium is een voorwaarde voor de toepassing van de zelfstandigenaftrek. Maar wat wordt nu precies verstaan onder "uren die aan een werkzaamheid voor een onderneming zijn besteed?" In ieder geval is duidelijk dat het gaat om een norm van 1.225 uren in een kalenderjaar. De uren die meetellen voor het urencriterium dienen rechtstreeks aan de onderneming te zijn besteed. Dit houdt volgens het Hof Amsterdam in dat de uren die meetellen met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming worden besteed of zijn gericht op het verkrijgen of op peil houden van de vakbekwaamheid om de onderneming te kunnen blijven uitoefenen.

Onlangs heeft het Hof Amsterdam een uitspraak gedaan omtrent de uren die meetellen voor het urencriterium. Kort gezegd betrof de casus het volgende. Een als zelfstandig ondernemer gevestigde psychotherapeute volgde in de jaren 1997 tot en met 2000 een opleiding, die bestond uit 3 cursussen. De uren, die zij hieraan had besteed, heeft ze meegenomen in de berekening van het aantal uren besteed aan de onderneming. Op deze wijze werd aan het urencriterium voldaan en claimde zij de zelfstandigenaftrek. De inspecteur was van mening dat deze uren niet meegenomen konden worden voor het urencriterium en heeft navorderingsaanslagen inkomstenbelasting over de jaren 1997 tot en met 1999 opgelegd, omdat zij zonder de opleidingsuren niet aan het urencriterium van de zelfstandigenaftrek voldeed.

Het Hof is van mening dat tot aan de onderneming bestede uren alle tijd behoort, die een ondernemer besteedt aan werkzaamheden met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming. Hiertoe behoort ook de tijd besteed aan cursussen voor het verkrijgen of op peil houden van de vakbekwaamheid om de onderneming te kunnen blijven uitoefenen. De psychotherapeute heeft volgens het Hof voldoende aannemelijk gemaakt dat de studie vergelijkbaar was met eerder door haar gevolgde opleidingen en daarnaast dat zij genoodzaakt was de opleiding te volgen om zich vervolgens bij een beroepsorganisatie aan te sluiten. Er wordt bij deze uitspraak verwezen naar een uitspraak van de Hoge Raad. Dit betrof een soortgelijke casus.

Hierbij ging het om een kapster, die 40 uren heeft besteedt aan een opleiding Algemene Ondernemersvaardigheden. De kapster heeft de uren besteed aan de opleiding meegenomen bij het berekenen van het aantal aan de onderneming bestede uren.

De Hoge Raad is van mening dat dit terecht is. Er wordt getoetst aan de hierboven behandelde criteria en de uren kunnen meegenomen worden voor het urencriterium.

In de twee hierboven summier behandelde uitspraken is de tendens dat uren besteed aan opleiding meetellen voor het urencriterium van de zelfstandigenaftrek. Natuurlijk moet ook aan de overige voorwaarden zijn voldaan. Indien u twijfelt of u aan het urencriterium voldoet is overleg met uw belastingadviseur aan te bevelen.


...spreekt
Burgemeester legt nadruk op het positieve

...start
Geluk is 's ochtends wakker worden en je verheugen op de nieuwe dag

...innoveert
Ondersteuning bij financiering van innovaties

...informeert
Handvat voor een aantrekkelijk centrum

...leert
GO! stagedatabank in werking

...onderzoekt
Weinig knelpunten bevoorrading regio

...onderneemt
Veel variëteit en een gezond ondernemers- klimaat op de Regio Business Dagen

...investeert
Het REWIN zet West-Brabant in de kijker

...netwerkt
De weg naar wijsheid wordt niet geblokkeerd door eigen wijsheid

...ondersteunt
Jonge ondernemers op het JOP tijdens de Business Dagen

...rijdt
Zakelijk onderweg

...belegt
De Beleggings- adviseurs

...doneert
Lionsclub haalt met Sportquiz 20 mille op voor goed doel

...schoolt
P3 Transfer biedt marktgerichte scholing

...stimuleert
Mulix ICT diensten: dé intermediair van Zuid Nederland

...zoekt
CWI Breda: de plek voor werkgever en werkzoekende

...verbetert
Bedrijfsvoering onder ctrl

...huisvest
Zowel aanbod als opname stijgt

...rapporteert
Breda: te weinig grote metrages in aanbod

...bezoekt
Regio Business Dagen, lezingenprogramma:
20 april

...luistert
Regio Business Dagen, lezingenprogramma:
21 april

...deelneemt
Regio Business Dagen West-Brabant 2005: de deelnemers