In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2003

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
Intensief ruimtegebruik biedt beperkte winst
Onderzoek bevestigt West-Brabants tekort aan bedrijventerreinen

Op bestaande bedrijventerreinen kan maximaal 5% tot 9 % ruimte gewonnen worden door intensiever met de ruimte om te gaan. De meeste winst is te boeken door ingebruikname van braakliggende kavels en herontwikkeling van verouderde locaties en leegstaande panden, daarna door verdichting van de bebouwde ruimte. Dit blijkt uit het onderzoek dat de kamer van koophandel met REAP subsidie heeft laten uitvoeren door Novio Consult.

Op bestaande terreinen blijken opties als de hoogte ingaan of ondergronds ruimtegebruik binnen 5 jaar niet of nauwelijks haalbaar. Collectieve voorzieningen zoals een gezamenlijke parkeerplaats zijn wel haalbaar maar leveren weinig ruimtewinst op. Het onderzoek is uitgevoerd op 5 bedrijventerreinen, waar via analyses van kaartmateriaal en luchtfoto's, terreinbezoek en interviews met bedrijven en gemeenten gekeken is naar de ruimtewinst die binnen 5 jaar kan worden behaald door een beter gebruik van de openbare ruimte, benutting van ongebruikte kavels, herontwikkeling van verouderde locaties en intensivering bij (groeiende) bedrijven. In een groot aantal West Brabantse gemeenten zijn geen bedrijfskavels meer te koop. Van de totaal beschikbare ruimte aan uitgeefbaar bedrijventerrein (in totaal zo'n 250 ha voor geheel West Brabant), is reeds 150 ha in optie gegeven en is er nog maar zo'n 100 ha direct uitgeefbaar. Dit is precies de hoeveelheid die gemiddeld jaarlijks wordt uitgegeven aan het bedrijfsleven. En aangezien de eerst komende jaren uitsluitend Borchwerf 2 (120 ha netto) op de markt komt zal er zowel op de korte als middellange termijn een groot tekort ontstaan. Daarom zal er naast aanleg van nieuwe terreinen maximaal ingezet moeten worden op het intensiever benutten van de bestaande bedrijventerreinen. Leo Stehouwer, directeur van Stork Worksphere Zuid-West B.V. en voorzitter van de bedrijvencontactgroep Majoppeveld kent het probleem. "Op Majoppeveld zijn we actief bezig met intensivering van het ruimtegebruik. Zo willen we het gebied rondom de Schotsbossenstraat op Majoppeveld Zuid herstructureren. Sterk verouderde panden met veel leegstand moeten herontwikkeld worden en de vervuilde grond gesaneerd. Dit is een complex traject, waar we te maken hebben met vele spelers. De gemeente is hierbij een belangrijke aanjager. Een andere manier van intensief ruimtegebruik is functieverandering op bedrijfskavels. Door bijvoorbeeld een kavel waar voorheen laagwaardige opslag plaats vond in te vullen met een kennisintensief bedrijf, waar relatief meer mensen werken en met meer toekomstperspectief. Een goed voorbeeld hiervan zijn de investeringen van Penske Logistics op Majoppeveld Zuid." Congres Op 25 juni organiseren de drie Brabantse KvK's in het Willem 2 stadion te Tilburg een congres over intensief ruimtegebruik op bedrijventerreinen. Daar wordt ook ingegaan op intensief ruimtegebruik op nieuwe terreinen en selectief vestigingsbeleid.

Meer informatie
Huub Dormans
Tel: (076) 564 69 36
E-mail: hdormans@breda.kvk.nl

Het volledige onderzoeksrapport (à € 15,- ), alsmede handreikingen voor bedrijven c.q. gemeenten (gratis) kunt u opvragen bij :
Alexandra Oostvogels
Tel: (076) 564 69 44
E-mail: aoostvogels@breda.kvk.nl


...informeert
Toneel ter verhoging van het kwaliteitsbewustzijn

...start
"We bedenken handelingen voor de machines"

...vestigt
Vrees voor Outlet Center West-Brabant ongegrond?

...onderzoekt
Onderzoek bevestigt West-Brabants tekort aan bedrijventerreinen

...leert
Leren van elkaar

...netwerkt
Netwerkdag in Roosendaal met als toegift: Robert Maaskant

...onderneemt
Hogeschool wil lage drempel voor ondernemers

...rijdt
Zakelijk onderweg

...ontwikkelt
Juniorkamer Breda biedt diepgang

...vervangt
Trots op zijn gemeente Moerdijk

...waardeert
Actief meedenken in oplossingen

...onderscheidt
Randvoorwaarden voor toerisme scheppen

...concentreert
Moerdijk concentreert bedrijvigheid

...praat mee
Ondernemers willen aan voorkant van beleid meepraten

...overtuigt
Bedrijven overtuigen van nut brandvoorzieningen

...verenigt
Goede communicatie als doelstelling

...puzzelt
Puzzelen met de winkelpanden in centrum Zevenbergen

...serveert
Breda Culinair wordt bijzonder dit jaar

...bruist
Rotary Hulst bruist van energie

...behoudt
Nieuwbouw behoudt de beste kansen

...huisvest
Leegstaande kantoorruimte in grote steden valt mee

...spreekt
In 't kort