In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2004

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
Ondernemingen Onderwijs Overheid
Samenwerking tussen de drie O's is van groot belang

Functioneert de onderlinge samenwerking tussen de drie O's - Ondernemingen, Onderwijs en Overheid - momenteel naar tevredenheid in deze regio? Te oordelen naar de huidige werkloosheidscijfers is een perfecte afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven namelijk belangrijker dan ooit. Wat zijn problemen die met spoed aangepakt moeten worden?

Dhr. Jacques Ermen.

De Ondernemer vond in Jacques Ermen de perfecte persoon de huidige stand van zaken eens kritisch door te spreken en een aantal ontwikkelingen wat nader onder de loep te nemen. Ermen weet tenslotte waarover hij spreekt. Op al bovenstaande terreinen heeft hij in de loop der jaren zijn sporen ruimschoots verdiend en nog steeds zet hij zich met veel enthousiasme in deze samenwerking verder te bevorderen. Zo is hij onder andere drie jaar lang - tot oktober 2003 - directeur geweest van de Stichting Vakopleidingen Metaal West-Brabant. Ook is hij lid van Provinciale Staten. Hiernaast is hij momenteel hoofd van het Servicecentrum voor Studie en Beroep van het Baronie College.

Regio Business Dagen
Vanuit het Baronie College is Ermen tevens adviseur van OGZ Zuid. Deze Organisatiegroep voor Zuid-Nederland heeft in het verleden onder andere de beurs 'Ruim Baan' in Breda georganiseerd, thans omgedoopt tot de Regio Business Dagen. "Vanuit het idee dat er eigenlijk voor deze regio een versterking moet komen in de samenwerking tussen de drie O's is mij gevraagd de OGZ met enige regelmaat van advies te voorzien over de wijze waarop die Regio Business Dagen beter ingevuld kunnen worden. In Breda hebben ze kortgeleden weer plaatsgevonden, maar in Etten-Leur staat begin november nog heel wat op het programma. De inhoud zal spoedig bekend worden gemaakt, maar één van de speerpunten zal daar in ieder geval worden het probleem van de geringe belangstelling voor technische opleidingen aan te pakken."

Centrale sturing
Naast het geven van een nadrukkelijke impuls aan het technisch onderwijs, dat volgens Ermen echt van groot belang is, zijn er meer problemen die krachtig aangepakt moeten worden. "Zoals in heel het land is ook in West-Brabant de dreiging van jeugdwerkloosheid momenteel schrikbarend. Ik zie om me heen heel wat organisaties die dit probleem met de beste bedoelingen proberen te tackelen, maar ook constateer ik dat het nogal eens ontbreekt aan centrale sturing. Zowel het SES West-Brabant als het RPA kunnen hierin een voortrekkersrol vervullen en doen dat inmiddels ook al aardig. Zij zijn met heel wat goede ideeën op tafel gekomen, maar het wordt nu zo langzamerhand tijd deze verder te concretiseren. Samenwerking tussen de diverse groepen is hierbij wel geboden. Zo ben ik van mening, dat het beroepsonderwijs heel concreet de MKB bedrijven moet laten weten, wat zij voor hen kan betekenen op bijvoorbeeld het terrein van loopbaanbegeleiding, scholingsmogelijkheden en vooral ook het wegnemen van de administratieve last. Ook de overheid kan - en moet - hierin een steunende en stimulerende rol vervullen. Dat zal ook wel gaan gebeuren, want al een tijd heeft zij deze problemen zeer hoog op de politieke agenda staan en dan met name de twee speerpunten: het probleem van de voortijdig schoolverlaters en het stimuleren van deelname aan het technisch onderwijs. Wat mij hierin voor ogen staat, is dat er trajecten/projecten van langdurige aard uitgezet moeten worden. Hoe kunnen we dat geheel wat sterker structureren? Hoe kunnen we die samenwerking in deze regio wat consequenter en continue waarborgen? Dat zijn vragen die we onszelf moeten stellen."

Concrete acties
Volgens Ermen is er nog heel wat werk aan de winkel, maar somber is hij allerminst gestemd. "Ik ben ervan overtuigd dat het allemaal gaat lukken en dat we bovenstaande problemen het hoofd kunnen bieden. Want iedereen zal inzien dat we op regionaal niveau samen moeten werken om de sociaal-economische structuur van West-Brabant te versterken. En ook zal iedereen onderkennen, dat scholing daarin een cruciale rol speelt. De kunst is nu om datgene wat we met elkaar onderschrijven te vertalen in concrete acties. En als dat op redelijk korte termijn gebeurt dan ben ik ervan overtuigd, dat we in de jaren die volgen een flinke slag kunnen maken. Uiteraard zullen er altijd bedreigingen op de loer liggen, maar als je je daardoor laat afleiden dan schep je je eigen kansen niet!"


...werkt
Cor van Zadelhoff, Nederlands bekendste bedrijfsmakelaar

...start
"Outsourcing is strategisch gezien de beste keuze"

...steunt
Helikopterview over
uw onderneming

...bundelt
Avans, Syntens en KvK bundelen krachten

...proeft
Gun een scholier een kijkje in de keuken

...huisvest
Over bedrijfs onroerendgoed gesproken...

...onderneemt
Immocom. Kennis
van zaken

...verschijnt
Kantorenproject op goede locatie

...realiseert
Voorspoedige ontwikkelingen op Borchwerf II

...informeert
Twaalfde kantoorstad van Nederland

...bekritiseert
NVM: Nota ruimte geeft onvoldoende uitwerking van beleid naar uitvoering

...stijgt
Zeeland: waarde utiliteitsbouw stijgt

...spreekt
Samenwerking tussen de drie O's is van groot belang

...rijdt
Zakelijk onderweg

...belegt
De beleggings- adviseurs