In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2004

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
Wethouder W.A.A.M. van Overveld:
"Wonen én werken binnen onze gastvrije gemeente staan centraal"

Uit de opheffing en samenvoeging van de gemeenten Hoeven, Oudenbosch, Oud en Nieuw Gastel en de kerkdorpen Bosschenhoofd en Stampersgat als gevolg van de gemeentelijke herindeling in de provincie Noord-Brabant is op 1 januari 1997 de gemeente Halderberge ontstaan.Het gemeentehuis is gevestigd in Oudenbosch. Halderberge heeft een oppervlakte van circa 7500 hectare en bijna 30.000 inwoners. Al in 1298 wordt in een akte van de heer van Breda melding gemaakt over het Goed van Halderberge, het gebied waarin globaal een aantal van de huidige kernen lag.

Hartelijk Halderberge
Wethouder W.A.A.M. van Overveld van onder andere Economische Zaken, Financiën, Toerisme en Recreatie: "De voormalige gemeentes hebben qua karakter een aantal raakvlakken, maar ook verschillen. Hoeven is recreatief met campings en bungalowparken. Oudenbosch heeft van oudsher een meer regionale functie dan de andere kernen. Ook staat daar het onderwijs al ruim een eeuw centraal. Er waren kostscholen voor jongens (St. Louis) en voor meisjes (St. Anna). Oud Gastel is agrarisch. Stampersgat was oorspronkelijk de woonplaats van vissers en schippers. Dat is in de loop der jaren veranderd. Nu weten vooral toeristen de havens van Stampersgat en Oudenbosch te vinden en hebben beide kernen minicampings. Ook de beeldbepalende Basiliek H.H. Agatha en Barbara waarvoor de Sint Pieter en de St. Jan van Lateranen in Rome ter inspiratie dienden, trekt jaarlijks ruim 40.000 bezoekers. Boschenhoofd is de jongste kern. Oorspronkelijk was er een overslagplaats voor het in de omgeving gestoken turf. Nu is het een kleine kern waarin diverse ondernemers zijn gevestigd. Het aantal overnachtingen in de gemeente Halderberge bedraagt ruim 400.000 per jaar. Zonder uitzondering is binnen de gehele gemeente de spreekwoordelijke Brabantse gastvrijheid te proeven. Niet voor niets hebben wij gekozen voor de slogan: Hartelijk Halderberge!"

Werken en wonen
Het van oorsprong agrarische karakter van de gemeente heeft langzamerhand plaatsgemaakt voor andersoortig bedrijfsleven, dat voor werkgelegenheid zorgt. Toch wonen er ook veel forenzen in Halderberge. Zij werken in de Randstad, Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda en Tilburg. Daardoor is wonen en werken uit elkaar gegroeid. Afstanden bestaan niet meer, files helaas wel. Ook de West-Brabantse wegen slibben dicht. Wat dat betreft komt de ontwikkeling van het toekomstige bedrijventerrein Borchwef II (samen met buurgemeente Roosendaal) goed uit. Dit bedrijventerrein, dat aansluit op Borchwerf I, is voor een deel een antwoord op de vraag naar bedrijventerreinen tussen Rotterdam en Antwerppen. Driekwart van de oppervlakte ervan ligt op het grondgebied van Halderberge. Eind dit jaar zullen de eerste kavels worden uitgegeven. Bij de realisatie van Borchwerf II staan werken en wonen binnen een beperkte straal centraal. Veel aandacht wordt geschonken aan woningen voor zowel starters als senioren. Bij de laatstgenoemden kan doorstroming van jongere generaties worden gerealiseerd. Nieuwbouw van zowel huur- als koopwoningen voor starters en senioren vraagt andere woningtypes dan de bestaande. Halderberge doet mee met een opbouwproject, waardoor binnen afzienbare tijd binnen de gemeentegrenzen 900 woningen zullen worden gebouwd op veel zogenaamde "inbreidingslocaties". Het project "bouwen binnen strakke contouren" loopt in 6 gemeentes in Noord-Brabant. De wethouder verwacht dat de Nota Volkshuisvesting 2004 het ingediende voorstel zal onderbouwen. Een aantal bedrijven, dat nu nog binnen de bebouwde kom van de kernen is gevestigd, heeft belangstelling getoond voor verplaatsing van de activiteiten naar Borchwerf II. Dat biedt niet alleen ruimte voor woningbouw, maar is bovendien aantrekkelijk voor de ondernemers, omdat hun huidige bedrijven daardoor bij verkoop meer zullen opbrengen. Woningbouw is vooral belangrijk voor de kernen Stampersgat en Oudenbosch, waar huizen aan de haven zullen komen op plaatsen, waar nu nog bedrijven staan. De grond van het nieuwe bedrijventerrein Korenweide aan de A17 in Oud Gastel wordt langzamer uitgegeven dan was voorzien. Dat is volgens de wethouder niet dramatisch. Deze kavels zijn aanmerkelijk kleiner dan die van Borchwerf II. De heer Van Overveld: "Wat voor elke gemeente geldt, geldt ook hier. Wij hopen dat het kabinet vaart zet achter de deregulering, waarover steeds gesproken wordt en die inhoudt dat door minder regels een bedrijf eerder operationeel kan worden en het huiswerk niet steeds weer opnieuw moet worden gedaan."

Parkmanagement
Op Borchwerf II zal met parkmanagement worden gewerkt. Wellicht dat in de toekomst Borchwerf I ook daarbij zou kunnen aansluiten. De bedoeling is om een soort duurzaam bedrijventerrein te ontwikkelen, waar een fietsroute doorheen loopt en waar veel groen is. Kortom, waar het prettig verblijven is. Op de nieuwe industrieterreinen mogen geen woningen meer worden gebouwd.

Ondernemersverenigingen
Elke kern heeft zijn eigen ondernemersvereniging. In Bosschenhoofd, Hoeven en Stampersgat zijn zowel de detailhandel als het overige bedrijfsleven in een vereniging georganiseerd. In Oudenbosch is er het MKB voor de detailhandel. De Ondernemerskring Halderberge vertegenwoordigt de grotere bedrijven binnen de hele gemeente. Een dergelijke overkoepelende vereniging voor de detailhandel is er nog niet.Gratis parkeren
Oorspronkelijk was in Oudenbosch een levendige detailhandel gevestigd. Ook door de aanwezigheid van de kostscholen werd die van veel werk voorzien. Dat is met het verdwijnen van de internaten wat afgezwakt, maar ze verovert weer een stukje terug. De veelzijdigheid van winkels en de goede en gratis parkeermogelijkheden maken het aantrekkelijker weer in Oudenbosch te gaan winkelen. Samen met de winkeliers en met de Kamer van Koophandel is de Detailhandelsnota samengesteld die in de praktijk gaat worden uitgevoerd.

Aansluiting verkeersnet
De diverse kernen en industrieterreinen zijn vanaf de landelijke hoofdwegen eenvoudig te bereiken. Een probleem vormt echter de altijd drukke verbindingsweg van Etten-Leur (A58) naar de A17 die dwars door het centrum van Oudenbosch loopt. Daarbij is er ook veel verkeer van het ene naar het andere bedrijventerrein. Bovendien mogen de winkels de hele dag worden bevoorraad, wat constant vrachtverkeer geeft binnen de kern. Tellingen naar herkomst en bestemming van het vrachtverkeer zijn nog niet afgerond. Wethouder Van Overveld: "Uiteraard worden binnen de gemeenteraad diverse mogelijkheden besproken, waarop het verkeer door Oudenbosch in goede banen kan worden geleid, zoals een omleidingroute of eenrichtingsverkeer. Wanneer daadwerkelijk maatregelen worden genomen, is nu nog niet bekend. Een ander logistiek probleem vormt de spoorlijn Roosendaal-Rotterdam, die dwars door Oudenbosch loopt. Doordat het goederenvervoer over de rails steeds toeneemt, moet ervoor worden gezorgd dat de kern veilig en de geluidshinder acceptabel blijven. Samen met Moerdijk en andere gemeenten onderhandelen wij met de provincie en het rijk over de mogelijkheid een alternatieve spoorweg voor het goederenvervoer aan te leggen."

Bevolking
Van de 30.000 inwoners van Halderberge is een redelijk percentage allochtoon. Er zijn nogal wat nationaliteiten, maar het grootste aantal leveren de Marokkanen en in mindere mate de Turken. De gemeente voldoet aan de eisen van het vluchtelingenbeleid. Leefbaarheid in de kleine kernen is ook een aandachtspunt van de wethouder. Zo moeten de pinautomaten blijven als de banken hun deuren sluiten en wordt langdurige leegstand van woningen tegengegaan. Samen met de inwoners wordt bestudeerd, op welke wijze minder fraaie wijken kunnen worden opgeknapt om het woongenot te verbeteren.

Onderwijs
In de gemeente Halderberge is een keur aan opleidingen beschikbaar. In elke kern kan het basisonderwijs worden gevolgd. In Oudenbosch kan na het basisonderwijs worden gekozen uit het Markland College een scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo en praktijkonderwijs, zoals het Agrarisch Opleidings Centrum. De voormalige jongenskostschool St. Louis doet onder de naam Stichting De Zuidwester, Schoolinternaat Saint Louis nog steeds dienst als internaat, nu voor schipperskinderen.

Veilig Honk
Speciaal voor de fietsende jeugd is het project Veilig Honk van start gegaan, dat door de gemeente wordt begeleid en gecontroleerd. De doelstelling hiervan is dat voornamelijk langs de uitvalswegen veiligheid in de breedste zin van het woord wordt geboden aan scholieren tot 13 jaar, die onderweg zijn op de route van en naar school. Een aantal bewoners langs die routes biedt hulp en veiligheid als de jeugd er om vraagt. Zij zijn herkenbaar aan de Veilig Honk borden die in hun tuin of voor hun raam staan. Voorwaarde voor vrijwillige deelname van de hulpverleners is dat zij een goede naam hebben en bereikbaar zijn voor de gestrande jongeren. Andere gemeentes volgen Halderberge na.

Toerisme en recreatie
De heer Van Overveld: "Via het sociaal-economische samenwerkingsverband in de regio hebben wij een groot aantal fiets- en wandelroutes gerealiseerd langs de vele monumenten en bezienswaardigheden van onze gemeente. Dat de polders ook steeds meer een recreatieve functie krijgen, blijkt wel uit het feit dat er veel belangstelling is voor de fietsroutes die daar zijn uitgezet. Ook zijn wij aangesloten bij de Stichting Vaarroute, waardoor in het hoogseizoen vaartochten vanuit Oudenbosch worden gecombineerd met landrecreatie. Onze gemeente bezit eveneens diverse musea zoals het Nederlands Zouavenmuseum (het Regiment der Pauselijke Zouaven verdedigde in de 19e eeuw het grondgebied van de Paus), Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum, Vliegend Museum Seppe, het Zijdemuseum De Schans en Vlindertuin, en de botanische tuin het Arboretum".

Verenigingsleven
Halderberge kent een bloeiend verenigingsleven. Er zijn meer dan 100 verenigingen verspreid over alle kernen, die daardoor hun eigen karakter blijven behouden. Ook zijn veel mensen actief in het cultureel centrum waar veel wordt gedaan aan cabaret en muziek, zang en dans. Er is een Turkse moskee en ook de Marokkanen hebben een eigen gebedsruimte en eigen verenigingen. Elke kern heeft een carnavalsvereniging en eigen optocht. Eenmaal per jaar beleggen alle carnavalsverengingen uit Halderberge een gezamenlijke bijeenkomst. "De gemeente Halderberge is een bloeiende gemeente met een grote verscheidenheid aan inwoners en activiteiten, waar het goed wonen, werken en recreëren is, besluit de heer Van Overveld".


...daagt uit
Onno Hoes daagt ondernemers uit

...start
Financiële kennis en capaciteit op maat

...innoveert
Ondernemers ontwikkelen met speciale methode nieuwe ideeën voor bestaande markt

...zoekt
Buitenlandse stagiaires zoeken werkervaring

...koppelt
MKB overspoeld door aanvragen onderwijs

...spreekt
Ex-profwielrenner Hennie Kuiper grote trekpleiter voor Startersnet Bergen op Zoom!

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...verenigt
Port Council maakt zich hard voor gezonde haven

...presenteert
Moerdijk, the right choice in the Rotterdam area

...onderneemt
Outsourcing naar lagelonenlanden

...verricht
Academisch adviesbureau biedt voordeel

...meet
Blijft Breda 'moving ahead'?

...ontstaat
"Wonen én werken binnen onze gastvrije gemeente staan centraal"

...interesseert
Veel belangstelling voor lidmaatschap

...versterkt
Versterken en samenwerken zijn sleutelbegrippen

...woensdrecht bericht
In de Parel van de Zuidwesthoek gaat het blauwe water over in het groene bos

...vervult
"Nassaustad" vervult al eeuwen regiofunctie

...biedt
Kapelle: een veelzijdige gemeente

...revitaliseert
Revitalisering Smokkelhoek: ruimte én allure

...kweekt
Gemeente Kapelle in trek bij glastuinbouw

...verbetert
Programma gemeente Breda en LCH voorziet in degelijke ingrijpende verbetering

...stabiliseert
Stabilisering van grondprijzen in zicht

...leest
In 't kort