In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2004

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
Voorzitter M. Mansveld:
Versterken en samenwerken zijn sleutelbegrippen

Met het versterken van het ondernemerschap en als volwaardig partner fungeren van het gemeentebestuur van Halderberge, wil de Ondernemingskring Halderberge (OKH) de ontwikkelingen en samenwerking van de ondernemers weer een stap verder brengen.Belangenbehartiging
Sinds de oprichting van de OKH in 1991 behartigt de vereniging de gemeenschappelijke, plaatselijke en regionale belangen van haar leden op economisch en sociaal gebied. Inmiddels is het ledental uitgegroeid tot bijna 150 ondernemers, verspreid over alle kernen van de gemeente. Alleen bedrijven die zich bezighouden met productie, (groot)handel en/of zakelijke dienstverlening kunnen lid worden. Het bestuur bestaat uit zeven personen, die vijfmaal per jaar vergaderen. Ieder jaar staan er weer belangrijke actuele onderwerpen op het programma, die behandeld worden tijdens vier ledenavonden. Daarnaast wordt een bedrijfsbezoek bij één van de leden georganiseerd, als het een groot bedrijf betreft, of bij een aantal kleinere bedrijven. De bijeenkomsten worden door gemiddeld 65% van de leden bezocht.

Verantwoordelijkheid
"Ondernemen betekent voortdurend grenzen verleggen, in zowel goede als slechte tijden. Dit vraagt juist in deze wat mindere economische tijd om bundeling van al onze krachten. Als ondernemers zijn wij immers mede verantwoordelijk voor de economie en werkgelegenheid. Die verantwoordelijkheid zit vooral in het gezamenlijk ondernemen om zo de fysieke en economische versterking van de gemeente Halderberge tot stand te brengen", aldus voorzitter Mansveld.


Voorzitter de heer M. Mansveld.

Een stap verder
Het bestemmingsplan bedrijventerrein Borchwerf II, maar ook de revitalisering van de industrieterreinen, waarin de OKH een belangrijke stem heeft, zijn enkele voorbeelden van de wijze waarop de ontwikkeling en samenwerking van de locale ondernemers tot stand wordt gebracht. Binnen de gemeentegrenzen liggen veel industrieterreinen verspreid over het hele grondgebied. Op de terreinen zijn allerlei bedrijven gevestigd. De OKH heeft per bedrijventerrein één aanspreekpunt. Ook de bestuursleden zijn verspreid over die terreinen gevestigd. Dat heeft als extra voordeel dat het bestuur haar informatie uit de eerste hand krijgt. Voor parkmanagement zijn de bestaande terreinen te klein en teveel verspreid. Daardoor kan het niet het beoogde voordeel opleveren. De mogelijkheid om met parkmanagement te gaan werken moet ook voor de OKH een punt van aandacht blijven. Zoals eerder vermeld zijn wel in gezamenlijk overleg van ondernemers en overheid industrieterreinen gerevitaliseerd. Binnen de ondernemingskring zijn daarover aparte avonden georganiseerd, waarbij ook niet-leden welkom waren. Mede naar aanleiding daarvan zijn inmiddels een gezamenlijk parkeerplan en diverse aanpassingen van de industrieweg gerealiseerd. "Als er signalen komen vanuit de industrieterreinen, dan zal daarnaar serieus geluisterd moeten worden. Het zou mooi zijn als iemand vanuit de gemeente die signalen opvolgt", aldus de heer Mansveld.

Borchwerf II
Bestaande ondernemers moeten worden gekoesterd. Hun moet de gelegenheid worden geboden binnen Halderberge te kunnen doorgroeien. Voor nieuw te vestigen ondernemers, moeten allerlei faciliteiten aanwezig zijn, zoals winkels en woningen. Voorzitter Mansveld: "Reeds begin 2003 heeft de OKH bij de gemeente de noodklok geluid met betrekking tot de woningnood in Halderberge, die door de komst van nieuwe bedrijven op Borchwerf II gigantisch zal worden. Dat is gedaan op basis van informatie van werkgevers binnen en buiten de regio, die op bedrijventerreinen in en rond Halderberge willen investeren. De ondernemingskring heeft besloten de provincie Noord-Brabant en de woningstichting St. Bernardus te overtuigen van de noodzaak, meer woningen in Halderberge toe te staan. De gemeente ondersteunt dit initiatief. Wel heeft de provincie al in 1998 aan de gemeente toegezegd, dat voor elke werknemer op Borchwerf II die een woning nodig heeft, gebouwd mag worden, maar vaste afspraken zijn daarover niet gemaakt. Gebrek aan woonruimte kan voor een ondernemer reden zijn, zich niet in Halderberge te vestigen." Verder benadrukt de heer Mansveld de samenwerking met diverse andere instanties voor het aantrekken van nieuwe industrieën naar Borchwerf II, zoals de Kamer van Koophandel, REWIN, Brabants-Zeeuwse Werkgevers-organisatie (BZW) en de Brabantse Ontwikkelings-maatschappij (BOM). De BOM zou zeker buitenlandse bedrijven kunnen benaderen om hier een vestiging te openen. De provincie richt zich momenteel voornamelijk op Moerdijk, waar men meer glastuinbouw en groene industrie wil realiseren, terwijl daar nu de zware industrie is gevestigd. Halderberge kan een spin off functie voor Moerdijk vervullen als toeleveranciers van de grote industrie. Net zoals wethouder van Overveld van Economische Zaken spreekt voorzitter Mansveld de wens uit dat de regelwetgeving snel soepeler wordt, wil Halderberge nog boven de ondergrens van 32% uitkomen. Het snel kunnen verlenen van bouwergunningen is uitermate belangrijk voor het welslagen van Borchwerf II. Ook de welstandscommissie moet soepeler in haar besluitvorming worden. Ondernemers die bouwvergunningen nodig hebben, worden vanuit het bestuur gesteund. Zonodig wordt de kwestie besproken met de gemeente. "Toegegeven moet worden dat de behandeling van de procedures nu veel flexibeler verloopt dan een aantal jaren geleden. Eigenlijk zou elke 4 jaar moeten worden bekeken wat de uitkomst van de samenwerking met de overheid is", aldus de heer Mansveld.

Beleidsplan
Mansveld benadrukt de noodzaak van de snelle realisatie van een industrieel beleidsplan, zeker nu de gemeente Halderberge en de Kamer van Koophandel een dergelijke nota voor de detailhandel hebben samengesteld, die binnen afzienbare tijd uitgevoerd gaat worden.

Maatschappelijke taak
Ook op maatschappelijk vlak is de OKH actief. Zo heeft zij onder andere bij het gemeentebestuur haar bezorgdheid geuit over gevaarlijk fietsgedrag van scholieren voor overige verkeersdeelnemers. Daarop hebben de gemeente, politie en onderwijsinstellingen besloten een onderzoek te laten uitvoeren. Als de analyse daarvan uitwijst dat er inderdaad sprake is van gevaarlijke ontwikkelingen, dan zal de gemeente daartoe maatregelen nemen. "Eigenlijk is het onze zaak niet. Maar als leden bij het bestuur klagen over gevaarlijk verkeersgedrag van fietsende scholieren in de buurt van bedrijventerreinen, hebben ook anderen daar last van en vinden wij het onze maatschappelijke taak ons daarmee te bemoeien. Bovendien zijn ongelukken voor degenen die ze hebben meegemaakt verschrikkelijk, dus ook voor onze leden en hun personeel", besluit de heer Mansveld.

Informatie
Ondernemingskring Halderberge
Postadres: Postbus 60,
4730 AB Oudenbosch
Telefoon: 0165 31 33 89
Fax: 0165 32 04 10
E-mail: [email protected]
Internet: www.okh.nl


...daagt uit
Onno Hoes daagt ondernemers uit

...start
Financiële kennis en capaciteit op maat

...innoveert
Ondernemers ontwikkelen met speciale methode nieuwe ideeën voor bestaande markt

...zoekt
Buitenlandse stagiaires zoeken werkervaring

...koppelt
MKB overspoeld door aanvragen onderwijs

...spreekt
Ex-profwielrenner Hennie Kuiper grote trekpleiter voor Startersnet Bergen op Zoom!

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...verenigt
Port Council maakt zich hard voor gezonde haven

...presenteert
Moerdijk, the right choice in the Rotterdam area

...onderneemt
Outsourcing naar lagelonenlanden

...verricht
Academisch adviesbureau biedt voordeel

...meet
Blijft Breda 'moving ahead'?

...ontstaat
"Wonen én werken binnen onze gastvrije gemeente staan centraal"

...interesseert
Veel belangstelling voor lidmaatschap

...versterkt
Versterken en samenwerken zijn sleutelbegrippen

...woensdrecht bericht
In de Parel van de Zuidwesthoek gaat het blauwe water over in het groene bos

...vervult
"Nassaustad" vervult al eeuwen regiofunctie

...biedt
Kapelle: een veelzijdige gemeente

...revitaliseert
Revitalisering Smokkelhoek: ruimte én allure

...kweekt
Gemeente Kapelle in trek bij glastuinbouw

...verbetert
Programma gemeente Breda en LCH voorziet in degelijke ingrijpende verbetering

...stabiliseert
Stabilisering van grondprijzen in zicht

...leest
In 't kort