In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2006

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Veel aandacht voor milieu bij ontwikkeling

Er is nog veel onduidelijkheid over de invloed van milieuregelgeving op de ruimtelijke ontwikkeling. Bouwkennis heeft onlangs een onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat milieuregelgeving een belangrijk knelpunt vormt in de ruimtelijke ontwikkeling. De oplossingen voor milieuknelpunten worden door de marktpartijen hoofdzakelijk gezocht in het aanpassen van de plannen. Een opvallende uitkomst van het onderzoek is echter dat het voorhanden zijn van oplossingen een knelpunt niet per definitie wegneemt.


Ten behoeve van dit onderzoek, dat is opgesteld in samenwerking met ONRI Organisatie van advies- en ingenieursbureaus, zijn meer dan driehonderd enquêtes afgenomen onder gemeenten, woningcorporaties, zelfontwikkelende bouwers en projectontwikkelaars. Uit de resultaten komt naar voren dat gemiddeld één op de drie bouwprojecten stagneert vanwege milieuregelgeving. Er kan dus gesproken worden van een serieus spanningsveld tussen de beide beleidsterreinen. Ervan uitgaande dat de druk op de ruimte alleen maar zal toenemen, is te verwachten dat het aantal stagnerende projecten de komende jaren ook zal stijgen. De consequentie van het stagneren van projecten is dat de projectkosten omhoog gaan of dat het project wordt gestopt. Daarnaast komt het vaak voor dat de planning niet wordt gehaald of dienen de oorspronkelijke plannen te worden aangepast.

Oplossingen
Dat milieuregelgeving een knelpunt vormt in de ruimtelijke ontwikkeling moge duidelijk zijn, maar hoe gaan de verschillende partijen hier mee om. Voor alle doelgroepen geldt dat zij de oplossingen voor milieuknelpunten hoofdzakelijk zoeken in het aanpassen van de plannen (gemiddeld 79 procent). Ook het inhoudelijk zoeken naar oplossingen wordt veel genoemd. Opvallend is dat de ontwikkelaars, meer dan andere marktpartijen, kiezen voor een procesmatige aanpak (55 procent), een contractuele oplossing (32 procent) en ook niet schromen om een geschil doormiddel van een procedure uit te vechten (26 procent).
Om inzicht te verkrijgen in de behoefte aan specifieke oplossingen is de respondenten de vraag gesteld voor welke milieuaspecten onvoldoende oplossingsgerichte maatregelen voor handen zijn. Het blijkt dat de roep om oplossingsgerichte maatregelen bij de luchtkwaliteit en beschermde diersoorten het grootst is. Dat deze twee aspecten genoemd worden is niet vreemd aangezien de invloed van ontwikkelende partijen hierop beperkt is. De twee grootste milieuknelpunten (geluid en bodemverontreiniging) scoren ook vrij laag als het gaat om de vraag naar oplossingsgerichte maatregelen. Kennelijk wordt een knelpunt niet veroorzaakt doordat er onvoldoende oplossingen voor handen zijn.

Regievoerder
Uit het onderzoek blijkt verder dat er grote onduidelijkheid bestaat er over de vraag wie nu eigenlijk de regie voert bij de vraagstukken betreffende milieuregelgeving. Maar liefst 79 procent van de gemeenten geeft aan vooral zelf de regie te voeren, terwijl andere partijen juist het tegenovergestelde ervaren. Minder dan eenderde van de private partijen geeft aan dat de gemeente de regie voert, terwijl 57 procent zegt dat de gemeente de regie bij de ontwikkelaar legt. Het gevolg van deze onduidelijkheid is dat niemand de regie neemt waardoor geen of onzorgvuldige keuzes worden gemaakt. Geconcludeerd kan worden dat tussen de partijen onderling meer duidelijkheid gerealiseerd moet worden over de precieze rolverdeling en de consequenties die dit met zich meebrengt.
Milieuregelgeving wordt voornamelijk als een randvoorwaarde gezien, die nu eenmaal bij ruimtelijke projecten betrokken hoort te worden. Private partijen zijn echter iets minder overtuigd van deze onmisbaarheid. Toch wordt in veel gevallen, zowel publiek als privaat, milieuregelgeving als een belemmering dan wel knelpunt ervaren. Verder blijkt de bereidheid om te investeren in milieukwaliteit redelijk hoog, zolang het, op zijn Hollands gezegd, maar niet te veel kost.


...zet zich in
Chris Rutten gaat voor ondernemend West-Brabant

...leent
Lening afsluiten moeilijk voor ondernemers?

...verbreedt zijn horizon
Internatio­nale Handelsdag in Bergen op Zoom op 8 april

...stelt
"Innovatie draait om mensen"

...droomt
Spelen én leren op de boerderij

...doet internationaal zaken
Innoveren over de grenzen heen met Syntens

...stuurt
Innovatieplannen voor West-Brabant

....ontmoet
Netwerken tijdens Regio Business Dagen

...onderzoekt
Regionaal koopgedrag in kaart

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...presenteert zich
Bedrijfsleven West-Brabant maakt zich op voor de Regio Business Dagen!

...deelt ervaringen
Jong MKB West-Brabant, het netwerk voor actieve starters in de regio

...speelt in op trends
Impulsnota Breda

...bezoekt woensdag 12 april
Lezingenprogramma Regio Business Dagen

...bezoekt donderdag 13 april
Lezingenprogramma Regio Business Dagen

...presenteert het ondernemers­netwerk
VOC ondernemers koersen op volle kracht

...adverteert
Gecombineerd werven in dagblad en op internet

...beoordeelt
Vaak van doorslaggevende betekenis

...werft
Het uitzendbureau, méér dan het oplossen van de personeelsvraag

...bouwt
De intermediair voor het bedrijfsleven

...bundelt de krachten
Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

...coacht
Het nut van permanente scholing

...vindt
De juiste persoon op de juiste plek

...vraagt
Hoeveel privacy hebben uw klanten?

...spreekt
In 't kort

...rijdt
Onderweg

...en de milieuregelgeving
Veel aandacht voor milieu bij ontwikkeling

...voorspelt
Nederlands vastgoed massaal in buitenlandse handen

...versterkt vertrouwen
Start Regionale Regieraad Brabant / Zeeland

...plant
Website voorkomt stagnatie locatieontwikkeling