In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2005

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
Wethouder van Ruimtelijk Beleid gemeente Halderberge mevrouw S.P.H.M. Dirven-van Aalst en Accountmanager Bedrijvenpark Borchwerf de heer C.M.J. Kools:
Kwaliteit staat voorop

Aansluitend aan het bestaande industrieterrein Borchwerf wordt een uniek project ontwikkeld: Bedrijvenpark Borchwerf. Tweederde daarvan ligt namelijk in de gemeente Halderberge en eenderde in de gemeente Roosendaal. Beide gemeenten hebben in 1998 bij de start van het project afgesproken, het intergemeentelijk en gefaseerd te zullen realiseren. Bedrijvenpark Borchwerf is ontworpen met aandacht voor stedenbouw, landschap en architectuur; een aangename en functionele omgeving, waarin ondernemen, werken en service centraal staan. Kwaliteit blijft daarbij steeds voorop staan. Fase 1 wordt bouwrijp gemaakt, vanaf april 2005 zullen daar de eerste bedrijven verrijzen.

Het inrichtingsplan van de ruim 140 hectare uitgeefbare grond van Bedrijvenpark Borchwerf is opgedeeld in vijf "velden", die afgebakend zijn door aanwezige en nieuw aan te leggen infrastructuur. De velden verschillen in karakter en segmentering en zullen gefaseerd in de tijd worden gerealiseerd. Zij zijn bestemd voor zowel de lokale, regionale als bovenregionale bedrijvigheid. Op Bedrijvenpark Borchwerf zullen alle bedrijven worden aangesloten op breedband ICT-voorzieningen.

Hoofdfase 1
Hoofdfase 1 is eind 2004 gestart en omvat de velden C1 en D aan de westzijde van de A17, die ter hoogte van de Gastelsedijk-Zuid door een ecologische zone met elkaar worden verbonden. Accountmanager Bedrijvenpark Borchwerf, de heer C.M.J. Kools: "Hoewel de kick-off bijeenkomst op 22 februari plaatsvindt, is inmiddels de eerste grond verkocht. Met diverse ondernemers lopen contacten. In veld C1 variëren de kavels van 1 tot 5 hectare. Daar komt ook het Facility Punt, waarin alle service-elementen en de verkooporganisatie worden ondergebracht. Veld D is bedoeld voor kleinschalige bedrijven uit met name de gemeente Halderberge, die om welke reden dan ook hun activiteiten verplaatsen."

Hoofdfase 2
Aansluitend aan fase 1 zal hoofdfase 2 worden ontwikkeld, de velden A en F. Op veld A komtl onder andere zeer grootschalige bedrijvigheid tot milieucategorie 4 en 5. Wethouder S. Dirven-van Aalst: "Borchwerf II is een voorloper van Moerdijkse Hoek. Dat is ook zo afgesproken met het provinciale bestuur. De West-Brabantse bedrijventerreinen worden in volgtijdelijkheid gerealiseerd. Eerst BorchwerfII, dan Moerdijkse Hoek en later Augustapolder in de gemeente Bergen op Zoom. Borchwerf II vangt, tot Moerdijkse Hoek klaar is, een stukje van de behoefte op. Chemische bedrijven zullen er niet komen." Op veld F staan onder andere kantoorvilla's gepland.

Hoofdfase 3
In de laatste fase zal veld B1 worden gerealiseerd. Daarin is een ruimtereservering opgenomen voor de uitplaatsing van het bestaande spooremplacement nabij het station van Roosendaal.

Parkmanagement
Op Bedrijvenpark Borchwerf komt parkmanagement. De heer Kools: "Daardoor blijft de kwaliteit van het terrein gewaarborgd. Wij hebben een Europese subsidie ontvangen om in de komende drie jaar het parkmanagement vorm te geven. De Vereniging van Vestigende Bedrijven en de Stichting Beheer Borchwerf II zijn in oprichting. In beide organen zijn zowel de Ondernemers Kring Halderberge als de Ondernemerskring Roosendaal vertegenwoordigd. Ondernemers zijn verplicht het Basispakket af te nemen. Dat omvat het collectieve beheer en onderhoud van het bedrijvenpark, beveiliging en een verzorgde bewegwijzering. Het Pluspakket is op basis van vrijwilligheid. Daarbij kan worden gedacht aan gezamenlijke energie-inkoop, afvalinzameling en schoonmaakdiensten. Het parkmanagement zal op den duur worden uitgebreid naar Borchwerf I."

Infrastructuur
Vanwege de directe ligging aan de A17 is er sprake van een uitstekende (auto)bereikbaarheid. Bovendien komt er een nieuwe verbindingsweg (noordoost tangent) met bedrijventerrein Majoppeveld aan de A58. In het bestemmingsplan van het multimodale Bedrijvenpark Borchwerf is ook de aanleg van een spoorverbinding opgenomen, die naar behoefte zal worden aangelegd. Over water is het nieuwe bedrijvenpark eveneens goed bereikbaar. Bovendien wordt aan de gekanaliseerde Roosendaalse Vliet een nieuw openbaar laad- en losstation gerealiseerd. In de spitsuren rijdt een lijndienstbus over de industrieterreinen. Omdat het bedrijvenpark een landelijke uitstraling krijgt met groen en waterpartijen, is ook aan de fietsers gedacht. Er komen veilige fietspaden en fietsroutes. Wethouder S. Dirven-van Aalst: "Onze gemeenten liggen strategisch zeer goed, in de omgeving van drie wereldhavens. Ook in Oost-Europa worden veel halffabrikaten vervaardigd. Die landen hebben hun blik op ons land gevestigd. De daar vervaardigde producten kunnen van hieruit gedistribueerd worden naar de assemblagepunten en de afzetgebieden".

Woningen
Zowel de wethouder als de heer Kools verwachten dat het aantal werknemers dat zich in de omgeving van Bedrijvenpark Borchwerf wil vestigen, reuze zal meevallen. "Lukt het niet om hen te huisvesten, dan zoeken wij naar mogelijkheden in de regio. Over het algemeen zijn het meer hooggeschoolden dan mensen met een lagere opleiding die zich hier nieuw zullen vestigen. De laatste categorie blijft over het algemeen liever in de bestaande regio. Bovendien is Halderberge pilot-gemeente met betrekking tot het bouwen in streekcontouren. Daarbinnen mogen wij zoveel woningen bouwen, als wij willen. Maar wellicht worden veel arbeidsplaatsen bezet door werkzoekenden uit de gemeenten zelf of uit de regio."

Publiciteit
Om Borchwerf onder de aandacht van de media en geïnteresseerden te brengen, is een extern marketing bureau ingeschakeld. Ook REWIN speelt hierbij een belangrijke rol. De heer Kools: "Er zal een goed toegankelijke, steeds up-to-date website komen, we zullen gericht gaan adverteren en regelmatig nieuwsbrieven uitgeven. Maar ook hier geldt: "Als er een schaap over de dam is .... De eerste bedrijven die zich hier zullen gaan vestigen, vormen onze grootste reclame. We hebben er alle vertrouwen in dat daaronder grote namen zullen zijn!"

Meer informatie
Bedrijvenpark Borchwerf
Roosendaal-Halderberge
Overesselijksestraat 2
4751 TR Oud Gastel
Postbus 1692
4700 BR Roosendaal
Tel.: 0165 - 51 87 19
Fax: 0165 - 51 87 29
Internet: www.borchwerf2.nl
E-mail: [email protected]


...spreekt
Handen uit de mouwen

...start
Vier ondernemers koppelen hun netwerken en halen hiermee méér opdrachten binnen

...bevordert
REWIN, spin in het web van bedrijvigheid in West-Brabant

...herstelt
Licht economisch herstel West-Brabant

...verbetert
Ondernemers kunnen hun rendement verbeteren

...bestraft
Hogere boete bij illegaal werk

...belegt
De beleggings- adviseurs

...netwerkt
Regio Business Dagen Breda

...speelt
BizWorld Brabant van start

...rijdt
Zakelijk onderweg

...onderneemt
Het MKB onderneemt te naïef !

...adviseert
Familiebedrijf; strategisch management en planning (deel 1)

...promoot
Het kloppend hart van westelijk Noord-Brabant

...realiseert
Contouren merkendorp zichtbaar

...ontwikkelt
Kwaliteit staat voorop

...behartigt
Leden bieden toegevoegde waarde aan de gemeente

...herstructureert
Leefgenot voor jong en oud

...revitaliseert
De nieuwe poort van Roosendaal

...bouwt
Natuurlijk wonen tussen bos en stad

...versterkt
Een winkelhart om trots op te zijn

...ontplooit
Wissel tussen verleden en toekomst

...organiseert
Boeiend ballonspektakel boven Breda

...leest
In 't kort

...stimuleert
De functie van het bedrijven- en regio-promotie programma in West-Brabant

...huisvest
Stijging aanbod én opname kantoorruimte in Nederland

...kiest
Bedrijventerrein Moerdijkse Hoek op afstand van de kern Moerdijk