In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2005

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
Leden bieden toegevoegde waarde aan de gemeente

Al bijna 15 jaar behartigt de Ondernemerskring Roosendaal (OKR) de gemeenschappelijke belangen van in Roosendaal, en in de nabijheid daarvan, gevestigde ondernemingen in het algemeen en van bij haar aangesloten leden in het bijzonder. De heer ing. J. Lensen is sinds 2003 voorzitter van de OKR.

Functies
De OKR legt, onderhoudt en bevordert individuele en collectieve contacten met de lokale overheid en andere organisaties. Tevens bevordert de OKR de samenwerking van de leden met elkaar en de organisatie van gezamenlijke activiteiten. 70 ondernemingen zijn lid van de OKR. Een aangesloten bedrijf moet business-to-business werken en minimaal 10 werknemers in vaste dienst hebben. De leden moeten een toegevoegde waarde hebben binnen de OKR. In het bestuur van de OKR hebben onder meer de voorzitters van de Ondernemers Vereniging Borchwerf (OVB) en de Contractgroep Majoppeveld zitting. Zelf is de OKR bestuurlijk vertegenwoordigd in de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging, die het secretariaat voert. Daardoor participeert de ondernemerskring in regionale en provinciale netwerken. De OKR organiseert jaarlijks gemiddeld zeven bijeenkomsten voor de leden, waaronder twee ledenvergaderingen gevolgd door een themabijeenkomst, een aantal bedrijfsbezoeken, de nieuwjaarsreceptie en het jaardiner.

Convenant
De heer Lensen: "Wij werken veelvuldig samen met de andere ondernemingsorganisaties voor het Roosendaalse bedrijfsleven: de Roosendaalse Ondermers Federatie (ROF), MKB-Roosendaal en Horeca Nederland - afdeling Roosendaal. Op 30 juni 2004 hebben wij een convenant ondertekend over samenwerking op economisch terrein. De doelstelling daarvan is dat de gezamenlijke organisaties, door eensgezind optreden en met het oog op en respect voor ieders situatie, een bijdrage willen leveren aan de plaatselijke economie. Onze lobby kan zich richten op tal van lokale thema's zoals parkeren, verkeersplannen, ontwikkeling van de binnenstad, bedrijven en bedrijventerreinen en van de woningbouwontwikkeling. Met deze partners voeren wij minstens viermaal per jaar overleg en tussentijds wisselen wij informatie uit over bevindingen en visies met betrekking tot vastgestelde thema's."

Structureel overleg
Een belangrijk aspect van de collectieve belangenbehartiging is het periodiek overleg met het gemeentebestuur. Viermaal per jaar bespreekt het bestuur met wethouder Pelle en de heer Kools relevante onderwerpen, zoals de actieprogramma's van de gemeente en van de OKR, het economisch actieplan, parkmanagement, ontwikkeling en revitalisering van de industrieterreinen, promotie beroepsonderwijs, arbeidsmarktbeleid, het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan en nieuwe bedrijven. Daarnaast heeft de OKR met zijn partners een aantal overlegstructuren gevormd voor de ontwikkeling en revitalisering van Borchwerf en Majoppeveld, respectievelijk de stuurgroepen DROB en DROM. De gesprekken worden afwisselend op het stadskantoor en bij een van de leden gevoerd.

Parkmanagement Borchwerf II
De heer Lensen: "Samen met de Ondernemers Kring Halderberge hebben wij zitting in het bestuur van de "Vereniging van Vestigende Bedrijven" op Borchwerf II, waarvan het lidmaatschap verplicht is. De vereniging heeft tot doel een kwalitatief hoogstaand parkmanagement op het nieuwe industrieterrein te realiseren. Dit omvat in eerste instantie collectieve beveiliging, onderhoud en bewegwijzering. Van beide gemeenten hebben wij de opdracht gekregen in beeld te brengen welk deel van het parkmanagement valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten en welk deel onder de ondernemers. Op de bestaande industrieterreinen worden ook al vormen van parkmanagement uitgevoerd, zoals gezamenlijke inkoop van energie en afvalverwijdering. Hoewel de deelname daaraan op vrijwillige basis is, is het wel de bedoeling dat daarvan zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt."

Factory Outlet Center
De OKR is blij met de keuze voor Roosendaal als vestigingsplaats voor het Factory Outlet Center. Het zal de gemeente een enorme impuls geven op diverse vlakken. "De voordelen van de komst van nieuwe bedrijven mogen niet wegvallen tegen de nadelen", benadrukt de heer Lensen. "Wij attenderen de gemeente er dan ook voortdurend op dat het hebben van voldoende woningen, scholen, winkels en andere middelen voor vrijetijdsbesteding voorwaarde is om nieuwe bedrijvigheid binnen de gemeente te realiseren. Roosendaal mag geen slaapstad zijn. Ook de plannen voor het SpoorHaven gebied volgen wij met grote interesse."

Promotie beroepsonderwijs
Een goede werk- en leefomgeving is van groot maatschappelijk belang. Regelmatig voert de OKR besprekingen met de Stichting Promotie Beroepsonderwijs. De heer Lensen benadrukt de noodzaak van het VMBO voor de bedrijvigheid van de gemeente en draagt de jaarlijkse open dag en de bezoeken van basisschoolleerlingen aan geselecteerde bedrijven een warm hart toe: "Het imago van het VMBO is helaas niet bijster hoog en behoeft dringend verbetering. Aan de andere kant is het zonde dat kinderen die grote aanleg hebben voor handwerk, buiten de boot vallen omdat zij de theorie erbij moeten doen. Een goede vakman is goud waard, we moeten ze binnen onze gemeente/grenzen zien te houden.


...spreekt
Handen uit de mouwen

...start
Vier ondernemers koppelen hun netwerken en halen hiermee méér opdrachten binnen

...bevordert
REWIN, spin in het web van bedrijvigheid in West-Brabant

...herstelt
Licht economisch herstel West-Brabant

...verbetert
Ondernemers kunnen hun rendement verbeteren

...bestraft
Hogere boete bij illegaal werk

...belegt
De beleggings- adviseurs

...netwerkt
Regio Business Dagen Breda

...speelt
BizWorld Brabant van start

...rijdt
Zakelijk onderweg

...onderneemt
Het MKB onderneemt te naïef !

...adviseert
Familiebedrijf; strategisch management en planning (deel 1)

...promoot
Het kloppend hart van westelijk Noord-Brabant

...realiseert
Contouren merkendorp zichtbaar

...ontwikkelt
Kwaliteit staat voorop

...behartigt
Leden bieden toegevoegde waarde aan de gemeente

...herstructureert
Leefgenot voor jong en oud

...revitaliseert
De nieuwe poort van Roosendaal

...bouwt
Natuurlijk wonen tussen bos en stad

...versterkt
Een winkelhart om trots op te zijn

...ontplooit
Wissel tussen verleden en toekomst

...organiseert
Boeiend ballonspektakel boven Breda

...leest
In 't kort

...stimuleert
De functie van het bedrijven- en regio-promotie programma in West-Brabant

...huisvest
Stijging aanbod én opname kantoorruimte in Nederland

...kiest
Bedrijventerrein Moerdijkse Hoek op afstand van de kern Moerdijk